Semalt: Kiber howplar, bilmezligiňiz mümkin

Adaty howpsuzlyk önümleri, adatça belli howplara garşy işleýär. Web sahypasy üçin howply bolup biljek bir zady bilenden soň, derrew oňa garşy çäre görýärler. Kiber jenaýatçylary bu hakykatdan habarly we bu ulgamlar tarapyndan tanalmaýan hüjümleri amala aşyrýan täze programmalary döretmek üçin has köp maýa goýmaga synanyşýarlar. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, üns bermeli iň giň ýaýran kiber sapaklaryny aşakda suratlandyrýar.

Gaýtadan ulanylýan howplar

Gaýtadan ulanylýan howplar has arzan, sebäbi kiber jenaýatçylar diňe guramalara hüjüm etmek üçin ulanylýan köne kodlary gaýtadan ulanýarlar. Howpsuzlyk önümleriniň ýadynyň ýeterlik däldiginden peýdalanýarlar. Howpsuzlyk hünärmenleri häzirki howplary ileri tutmaga we howplaryň köne görnüşlerini äsgermezlik etmäge mejbur bolýarlar. Şol sebäpden, kiber-jenaýatçylar köne howp görnüşlerini ulanýan bolsalar, hüjümiň üstünlikli bolmagy gaty ähtimal. Howpsuzlyk teswirnamasy sanawdaky barlygyny ykrar etmeýänligi sebäpli, näbelli howp bolýar.

Howpsuzlyk aň-düşünjesini saklaýjy guramany şeýle hüjümlerden goramagyň iň gowy usulydyr. Bulut saklaýyş infrastrukturasynda bar, köp mukdarda howp maglumatlary saklamaga ukyply. Şeýle howpsuzlyk çäresi, häzirki töwekgelçiligi ýat saklaýjynyňky bilen deňeşdirip, zerur bolsa blokirläp biler.

Bar bolan kod

Kiber jenaýatçylary, kodlaryny el bilen ýa-da awtomatiki goşmak bilen täze we tanalmaýan howp döretmek üçin belli howplaryň dizaýnyny üýtgedýärler. Täze önüm dürli torlardan geçip barýarka morflaşmagyny dowam etdirýär. Gözlenilmezliginiň sebäbi, howpsuzlyk protokolynyň diňe bir işiň kiber-jenaýat görnüşidigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin diňe bir üýtgeýjä bil baglamagydyr. Olaryň käbiri howpy kesgitlemek üçin koddaky birnäçe teksti ulanýan hash tehnologiýalaryny ulanýarlar. Bir nyşan üýtgedilse, düýbünden täze bir keşbe öwrülýär.

Guramalar polimorf gollary ulanyp, özlerini şeýle hüjümlerden gorap bilerler. Programmadaky mazmuna düşünmek we domendäki traffigiň görnüşlerini öwrenmek arkaly bolup biljek howplary kesgitleýärler.

Täze döredilen howplar

Kiber-jenaýatçylar koduny noldan ýazyp täze kiber-hüjüm döretmek isläp bilerler. Şeýle-de bolsa, olara köp pul goýmagy talap edýär. Gurama, özüni alyp barşyny we maglumat akymyny göz öňünde tutmaly bolup biler, sebäbi bu bilimleriň esasynda iň oňat kiberhowpsuzlyk tejribesi ösdürilip bilner.

Şeýle hüjümleriň öňüni almagyň iň gowy usuly awtomatiki goraglary amala aşyrmakdyr. Şeýle meseläni çözmek üçin guramanyň iň oňat tejribelerine serediň. Unchli nätanyş faýllary we şübheli domenleri gözden geçirmek üçin iberiň. Bularyň hemmesi bolup biljek zyýany ýa-da kompaniýa torunyň ösüşini azaltmak üçin gyssagly edilmeli.